en

YÖNETİM SİSTEMLERİ

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME METODOLİJİSİ

Yarış Kabin, pazardaki rekabet gücünü artırmak için süreçleri sistematik olarak iyileştirmek üzere Sürekli İyileştirme faaliyetlerini ilke edinmiştir. Sürekli İyileştirme, tüm fabrikada kayıp ve israfların eliminasyonu, sıfır kaza, sıfır arıza, sıfır hata, sıfır stok konularına odaklanan yalın üretim tekniklerinin uygulandığı entegre bir metodolojidir. Sürekli İyileştirme faaliyetlerini üretim ve yönetim süreçleri bazında sistematik ve katma değerli bir şekilde yürütmek amacıyla alanında uzman kişilerin katılımıyla oluşturulmuş ekipler bulunmaktadır.

Bu amaçla İş Sağlığı ve Güvenliği, Maliyet Yayılımı, Odaklanmış İyileştirme, Otonom Bakım, İş Yeri Organizasyonu, Profesyonel Bakım, Kalite Kontrol, Lojistik, Erken Ekipman Yönetimi, Personel Gelişimi, Çevre ve Enerji ekipleri teknik faaliyetler yürütmektedir. 

Operatör Motivasyonu, Yol Haritası, Organizasyonun Katılımı, Hedeflerin Takibi vb. yönetsel faaliyetlerde de iyileştirme çalışmaları aktif olarak yürütülmektedir.  Sıfır hedeflere ulaşmak için her takım birbiriyle koordineli olarak çalışır.

Adımlar 3 aşamada uygulanır;

   • Reaktif kısım, sorunların tespiti ve alınması gereken önlemleri içerir,

   • Önleyici kısım, karşı tedbir uygulamaların başlatılır ve takip edilir,

   • Proaktif kısım, sorunlar tahmin edilir ve önlemler alınır.

Yarış Kabin olarak Sürekli İyileştirme kültürünü benimsiyoruz. Sıfır iş kazası anlayışı ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı en üst düzeye çıkarmak, tüm çalışanlarımızın yetkinliğini sürekli artırmak ve ilk seferde sıfır hata ile yüksek kaliteli ürünler üretmek için Sürekli İyileştirme yapıyoruz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yarış Kabin, Türkiye’nin Zirai ve Endüstriyel Araç OEM kabinleri ve ilgili araç parçaları üretiminde öncü ve lider bir kuruluştur. Öncü ve lider kuruluş olmanın gereğini, kalite yönetim sistemi koşulları ve kendi değerleri ile bütünleştirmiş, bu bütünleşmeden doğan misyonunu kalite politikası olarak kabul etmiştir.

Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerinin kılavuzluğunda, kalitenin, sürekli artan bir değer olması, tüm beklentilerin önünde yer alarak, olası sorunları önleyecek ve iyileştirecek uygulamaların  yerine getirilmesi temel sorumluluğumuzdur. Tüm paydaşlarımız da, bizimle bu sorumluluğu paylaşan takım arkadaşlarımızdır. 

Biz, Yarış Kabin ailesi olarak,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, kaliteden asla ödün vermeden karşılayacağımızı,
 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uyacağımızı,
 • Çevre mevzuatlarına ve iş güvenliği gerekliliklerine titizlikle uyacağımızı, 
 • Çağdaş, dinamik, yenilikçi, şeffaf organizasyonumuz ile iş ortaklarımıza öncülük edeceğimizi,
 • Kâr odaklı değil, gelişim ve birlikte büyüme odaklı olacağımızı,
 • İnsana değer veren yapımızda, kalite bilincine sahip, nitelikli bireyler için insana yatırım yapacağımızı,
 • Kalite yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştireceğimizi,taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yarış Kabin San. ve Tic. A.Ş. olarak OSB 4. Cad. No:26 adresinde Traktör Emniyet Kabini imalatı konusunda Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş ve işletilmektedir. Amacımız; Çevresel Etkilerimizi kontrol altına alabilmek için gereken önlemleri almak ve çevreye dost üretim yapmaktır. Bu bilinçle hareket eden Yarış Kabin ‘’Doğal Çevrenin Korunması’’ amacıyla aşağıdakileri taahhüt eder.

• Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini ve sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini,
• Enerji Kaynaklarının ( Elektrik, Doğal gaz, su, akaryakıt vb.) kullanımını azaltıcı tedbirler alarak, aynı zamanda her yıl hedefler ortaya koyarak bir gelişim sağlamayı,
• Çevre ile ilgili ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
• Teknolojik gelişmeleri takip ederek atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek veya ettirerek  çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevreyi korumayı,
• Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı,
• Çevre Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmayı, 
• Etik değerlere sahip takım ruhunu benimsemiş çalışanlarımızla sürekli eğitim yolu ile geliştirerek bireysel katkılarını arttıracağımız," İnsan ve çevre sağlığını daima ön planda tutarak, Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen malzeme ve teknoloji kullanacağımızı, Teknoloji ve kalite açısından sektörde lider bir kuruluş olmayı amaç edineceğimizi, taahhüt ederiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yarış Kabin San. ve Tic. A.Ş. nin bilgi güvenliği; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden ve risklerden korunması, yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesi ile temin edilecektir. 

Bu amaçla, 
• Bilgi güvenliği standartlarına titizlikle uyacağımızı,
• Ulusal ve uluslararası yasal zorunlulukları yerine getireceğimizi,
• Tüm ilgili taraflara bilgi güvenliği gereksinimlerini ve kuralları bildirip uyulmasını sağlayacağımızı,
• Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kapsamında kullanabileceğini 
• Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştireceğimizi, taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yarış Kabin San. ve Tic.  A.Ş. olarak “Güvenli ve Kaliteli Üretim” sloganıyla, tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilinç ve kültürü oluşturmak, çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ilk hedeflerimizdir. Tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu bilinci ile çalışmalarımıza yön vermekte, kendimizi sürekli iyileştirmekte ve aşağıdaki ilkelere göre hareket etmekteyiz.

 • Çalışmaların sürekliliği adına ISO 45001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak,
 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına  tüm çalışanlarımızın katılım ve danışması sağlamak,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak adına, çalışanlarımızı eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymalarını sağlamak,
 • İşletmemizde, iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek etkenleri önceden tespit etmek, önlem almak , ortadan kaldırma ve İş Sağlığı ve Güvenliği risklerin azaltılmasını sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmektir.

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı, İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız olarak taahhüt ederiz.

Kalite Çevre ISG Yönetim Sistemleri Kapsamı

ENERJİ POLİTİKASI

Yarış Kabin, Türkiye’nin Zirai ve Endüstriyel Araç OEM kabinleri ve ilgili araç parçaları üretiminde öncü ve lider bir kuruluştur. Öncü ve lider kuruluş olmanın gereğini, kalite yönetim sistemi koşulları ve kendi değerleri ile bütünleştirmiş, bu bütünleşmeden doğan misyonunu enerji politikası olarak kabul etmiştir.

Biz, Yarış Kabin ailesi olarak,

 • Enerjinin verimli kullanılması ile ilgili belirlenmiş temel ilke ve prensiplere, tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Enerji amaçları ve hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunmayı ve bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgiyi, bu bilgiye ulaşılabilirliği, gerekli kaynağı ve desteği sağlamayı, gözden geçirmeyi ve güncellemeyi,
 • Enerji Yönetim Sistemi’mizi ve enerji performansını kuruluşumuzun amacına ve ölçeğine uygun olacak şekilde sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm çalışanlara duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı,
 • Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı,
 • Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirmeler yapmayı, bunları uygulamayı ve sonuçlarını takip etmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünleri kullanmayı, hizmetleri satın almayı ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğine öncelik vermeyi,
 • Enerji verimliliği/tasarrufu konusunda eğitimler vererek her seviyede tüm çalışanlarımızın çevre ve enerji sorumluluk bilincini artırmayı taahhüt ediyoruz.

Taahhüt ederiz.